bexbg05e-5j-48v-dc-bexbg10d-10j-115v-ac-bexbg10d-10j-230v-ac-den-coi-bao-e2s-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

BEXBG21DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG21D 21J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG21DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG21D 21J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG21DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG21D 21J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG21DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG21D 21J 48V dc E2S Vietnam
BEXBGL2DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBGL2D LED 230V ac E2S Vietnam
BEXBGL2DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBGL2D LED 24V dc E2S Vietnam
BEXBGL2DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBGL2D LED 115V ac E2S Vietnam
BEXBG05DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG05D 5J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG05D 5J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG05DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG05D 5J 12V dc E2S Vietnam
BEXBG05DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG05D 5J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG05DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG05D 5J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG05E115AC-[YY] BExBG05E 5J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG05E12DC-[YY] BExBG05E 5J 12V dc E2S Vietnam
BEXBG05E230AC-[YY] BExBG05E 5J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG05E24DC-[YY] BExBG05E 5J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG05E48DC-[YY] BExBG05E 5J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG10DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG10DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG10DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 12V dc E2S Vietnam