bexcbgl2-05d-24v-dc-bexcbgl2-l2d-115v-ac-bexcbgl2-l2d-230v-ac-bexcbgl2-l2d-24v-dc-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM_ĐÈN CÒI BÁO CHỐNG CHÁY NỔ_DÙNG TRONG MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ

 

 

BEXBG05E48DC-[YY] BExBG05E 5J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG10DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG10DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG10DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 12V dc E2S Vietnam
BEXBG10DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG10DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG10D 10J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG10E115AC-[YY] BExBG10E 10J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG10E12DC-[YY] BExBG10E 10J 12V dc E2S Vietnam
BEXBG10E230AC-[YY] BExBG10E 10J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG10E24DC-[YY] BExBG10E 10J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG10E48DC-[YY] BExBG10E 10J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG15DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 10J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG15DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG15DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG15DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG15E115AC-[YY] BExBG15E 15J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG15E230AC-[YY] BExBG15E 15J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG15E24DC-[YY] BExBG15E 15J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG15E48DC-[YY] BExBG15E 15J 48V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBG0505DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 12V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 48V dc E2S Vietnam
BEXCBGL205DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBGL205DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBGL205DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 24V dc E2S Vietnam