bexcp3var1-t-st-bexcp3var2-f-lf-bexcp3var2-f-nf-bexcp3var3-l-dl-bexcp3var3-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

BEXVAR6-[Y]=A Lens colour: Amber E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=B Lens colour: Blue E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=C Lens colour: Clear E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=G Lens colour: Green E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=M Lens colour: Magenta E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=R Lens colour: Red E2S Vietnam
BEXVAR6-[Y]=Y Lens colour: Yellow E2S Vietnam
BEXCP3A-BG-ST[F][L][X] BEXCP3A-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
BEXCP3B-BG-[T][F][L][X][E][S] BEXCP3B-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
BEXCP3A-PB-ST[L][X] BEXCP3A-PB Push Button MCP E2S Vietnam
BEXCP3B-PB-[T][L][X][E][S] BEXCP3B-PB Push Button MCP E2S Vietnam
BEXCP3A-PT-ST[L][X] BEXCP3A-PT Tool Reset MCP E2S Vietnam
BEXCP3B-PT-[T][L][X][E][S] BEXCP3B-PT Push Button MCP E2S Vietnam
BEXCP3VAR1-[T]=DR DIN Rail Terminals (8 x 2.5mm) E2S Vietnam
BEXCP3VAR1-[T]=ST Standard Terminal (6 x 2.5mm) E2S Vietnam
BEXCP3VAR2-[F]=LF Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
BEXCP3VAR2-[F]=NF No Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
BEXCP3VAR3-[L]=DL Metalised Polyester Duty Label E2S Vietnam
BEXCP3VAR3-[L]=NL No Duty Label Reqd. E2S Vietnam
BEXCP3VAR3-[L]=SL St/St Duty Label E2S Vietnam