bexl15e100v-bexl25dfr008-bexcs11005dpfac115-bexcs11005dprdc012-den-coi-bao-e2s-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM_STC VIETNAM

BEXL15E100V BExL15E 15W 100V line L/Spkr E2S Vietnam
BEXL15E16R BExL15E 15W 16Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXL15E70V BExL15E 15W 70V line L/Spkr E2S Vietnam
BEXL15E8R BExL15E 15W 8Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25DFR008[E][M][S][V][X] BExL25D 25W 8Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25DFR016[E][M][S][V][X] BExL25D 25W 16Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25DFV070[E][M][S][V][X] BExL25D 25W 70V line L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25DFV100[E][M][S][V][X] BExL25D 25W 100V line L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25E100V BExL25E 25W 100V line L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25E16R BExL25E 25W 16Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXL25E8R BExL25E 25W 8Ohm L/Spkr E2S Vietnam
BEXCS11005DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCS11005DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCS11005DPFDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 12V dc E2S Vietnam
BEXCS11005DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCS11005DPFDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 48V dc E2S Vietnam
BEXCTS11005DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExCTS110-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCTS11005DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCTS110-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCTS11005DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y BExCTS110-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCS11005DPRAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 115V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 230V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS11005DPRDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 12Vdc Radial E2S Vietnam