bexs110er115ac-bextbg05dpac230-bexs110drac230-den-coi-bao-e2s-e2s-vietnam-stc-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM_STC VIETNAM

BEXCBGL2L2DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 24V dc E2S Vietnam
BEXTBG05DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExTBG05D 5J 115V ac E2S Vietnam
BEXTBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExTBG05D 5J 230V ac E2S Vietnam
BEXS110DFAC115[E][M][S][V][X] BExS110D 115V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFAC230[E][M][S][V][X] BExS110D 230V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X] BExS110D 12V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC024[E][M][S][V][X] BExS110D 24V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC048[E][M][S][V][X] BExS110D 48V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DRAC115[E][M][S][V][X] BExS110D 115V ac Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110DRAC230[E][M][S][V][X] BExS110D 230V ac Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110DRDC012[E][M][S][V][X] BExS110D 12V dc Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110DRDC024[E][M][S][V][X] BExS110D 24Vdc Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110E115AC BExS110E 115V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110E12DC BExS110E 12V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110E230AC BExS110E 230V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110E24DC BExS110E 24V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110E48DC BExS110E 48V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110ER115AC BExS110E-R 115V ac Alarm E2S Vietnam