bexs120e12dc-bexs120e230ac-bexs120e24dc-bexs120e48dc-bexh120dfac115-den-coi-bao-e2s-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

BEXBG10E48DC-[YY] BExBG10E 10J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG15DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 10J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG15DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG15DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG15DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExBG15D 15J 48V dc E2S Vietnam
BEXBG15E115AC-[YY] BExBG15E 15J 115V ac E2S Vietnam
BEXBG15E230AC-[YY] BExBG15E 15J 230V ac E2S Vietnam
BEXBG15E24DC-[YY] BExBG15E 15J 24V dc E2S Vietnam
BEXBG15E48DC-[YY] BExBG15E 15J 48V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBG0505DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 12V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCBG0505DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBG05-05D 48V dc E2S Vietnam
BEXCBGL205DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBGL205DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBGL205DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-05D 24V dc E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 115V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 230V ac E2S Vietnam
BEXCBGL2L2DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]/[Y] BExCBGL2-L2D 24V dc E2S Vietnam
BEXTBG05DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExTBG05D 5J 115V ac E2S Vietnam
BEXTBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExTBG05D 5J 230V ac E2S Vietnam
BEXS110DFAC115[E][M][S][V][X] BExS110D 115V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFAC230[E][M][S][V][X] BExS110D 230V ac Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X] BExS110D 12V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC024[E][M][S][V][X] BExS110D 24V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DFDC048[E][M][S][V][X] BExS110D 48V dc Alarm E2S Vietnam
BEXS110DRAC115[E][M][S][V][X] BExS110D 115V ac Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110DRAC230[E][M][S][V][X] BExS110D 230V ac Alarm Radial E2S Vietnam
BEXS110DRDC012[E][M][S][V][X] BExS110D 12V dc Alarm Radial E2S Vietnam