e2xl15fr008-e-s-v-x-e2xl15fr016-e-s-v-x-e2xl15fv070-e-s-v-x-e2s-vietnam-dai-dien-e2s.png

D1XVAR4-[V]=D1 Dust Environments (Class II) STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR5-[X]=G Enclosure colour: Grey STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR5-[X]=R Enclosure colour: Red STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=A Lens colour: Amber STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=B Lens colour: Blue STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=C Lens colour: Clear STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=G Lens colour: Green STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=M Lens colour: Magenta STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=R Lens colour: Red STC Vietnam E2S Vietnam
D1XVAR6-[Y]=Y Lens colour: Yellow STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB05AC115[E][S][V][X]/[Y] E2xB05 115Vac 5J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB05AC230[E][S][V][X]/[Y] E2xB05 230Vac 5J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB05DC012[E][S][V][X]/[Y] E2xB05 12Vdc 5J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB05DC024[E][S][V][X]/[Y] E2xB05 24Vdc 5J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB05DC048[E][S][V][X]/[Y] E2xB05 48Vdc 5J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB10AC115[E][S][V][X]/[Y] E2xB10 115Vac 10J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB10AC230[E][S][V][X]/[Y] E2xB10 230Vac 10J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB10DC024[E][S][V][X]/[Y] E2xB10 24Vdc 10J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XB10DC048[E][S][V][X]/[Y] E2xB10 48Vdc 10J STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS112FAC115[E][S][V][X] E2xS112F 115Vac Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS112FAC230[E][S][V][X] E2xS112F 230Vac Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS112FDC024[E][S][V][X] E2xS112F 24Vdc Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS112FDC048[E][S][V][X] E2xS112F 48Vdc Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS121FAC115[E][S][V][X] E2xS121F 115Vac Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS121FAC230[E][S][V][X] E2xS121F 230Vac Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS121FDC024[E][S][V][X] E2xS121F 24Vdc Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XS121FDC048[E][S][V][X] E2xS121F 48Vdc Alarm Horn STC Vietnam E2S Vietnam
E2XL15FR008[E][S][V][X] E2xL15F 8 Ohm Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
E2XL15FR016[E][S][V][X] E2xL15F 16 Ohm Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam
E2XL15FV070[E][S][V][X] E2xL15F 70V Line Loudspeaker STC Vietnam E2S Vietnam