is-cp4var3-l-sl-is-cp4var4-x-bl-is-cp4var4-x-gn-is-cp4var4-x-den-coi-bao-e2s-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

IS-PA1-G IS Buzzer IS-pA1 - Grey E2S Vietnam
IS-MC1AN-R/A IS-minialert Red/Amber ANZEx E2S Vietnam
IS-MC1AN-R/B IS-minialert Red/Blue ANZEx E2S Vietnam
IS-MC1AN-R/R IS-minialert Red/Red ANZEx E2S Vietnam
IS-MC1-R/A IS-minialert Comb. - Rd/Am E2S Vietnam
IS-MC1-R/B IS-minialert Comb. - Red/Blue E2S Vietnam
IS-MC1-R/C IS-minialert Comb. - Red/Clear E2S Vietnam
IS-MC1-R/G IS-minialert Comb. - Red/Green E2S Vietnam
IS-MC1-R/R IS-minialert Comb. - Red/Red E2S Vietnam
IS-DL105L-G/A IS-DL105L Grey/Amber E2S Vietnam
IS-DL105L-G/B IS-DL105L Grey/Blue E2S Vietnam
IS-DL105L-G/R IS-DL105L Grey/Red E2S Vietnam
IS-DL105L-R/A IS-DL105L Red/Amber E2S Vietnam
IS-DL105L-R/B IS-DL105L Red/Blue E2S Vietnam
IS-DL105L-R/R IS-DL105L Red/Red E2S Vietnam
IS-CP4A-BG-ST-[F][L][X] IS-CP4A-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-BG-[T][F][L][X][E][S] IS-CP4B-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
IS-CP4A-PB-ST-[L][X] IS-CP4A-PB Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-PB-[T][L][X][E][S] IS-CP4B-PB Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4A-PT-ST-[L][X] IS-CP4A-PT Tool Reset MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-PT-[T][L][X][E][S] IS-CP4B-PT Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4VAR1-[T]=ST Standard Terminal (6 x 2.5mm) E2S Vietnam
IS-CP4VAR2-[F]=LF Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
IS-CP4VAR2-[F]=NF No Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=DL Metalised Polyester Duty Label E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=NL No Duty Label Reqd. E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=SL St/St Duty Label E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=BL Enclosure colour: Blue E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=GN Enclosure colour: Green E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=RD Enclosure colour: Red E2S Vietnam