stexb2x10ac230-stexb2x10dc048-stexb2rt1ac230-stexl2fv100-stexvar1-e-a-den-bao-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

BEXCP3VAR4-[X]=BL Enclosure colour: Blue E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=GN Enclosure colour: Green E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=RD Enclosure colour: Red E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=YB Enclosure colour: Yellow/Black E2S Vietnam
BEXCP3VAR4-[X]=YW Enclosure colour: Yellow E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=06 System voltage: 6Vdc E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=12 System voltage: 12Vdc E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=24 System voltage: 24Vdc E2S Vietnam
BEXCP3VAR5-[V]=48 System voltage: 48Vdc E2S Vietnam
BEXCP3VAR6-[E]=EXXXR Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm E2S Vietnam
BEXCP3VAR6-[S]=SXXXR Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm E2S Vietnam
STEXB2LD2AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 115V ac Beacon E2S Vietnam
STEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 230V ac Beacon E2S Vietnam
STEXB2LD2DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2LD2 24V dc Beacon E2S Vietnam
STEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 115V ac E2S Vietnam
STEXB2X10AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 230Vac Xenon Strobe E2S Vietnam
STEXB2X10DC024[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 24V dc Xenon Strobe E2S Vietnam
STEXB2X10DC048[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X10 10J 48V dc Xenon Strobe E2S Vietnam
STEXB2X15AC115[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 115V ac Xenon Strobe E2S Vietnam
STEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y] STExB2X15 15J 115V ac Xenon Strobe E2S Vietnam