is-cp4var4-x-rd-is-cp4var4-x-yb-is-cp4var4-x-yw-is-cp4var5-e-exxxr-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN CHÍNH HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

IS-DL105L-G/B IS-DL105L Grey/Blue E2S Vietnam
IS-DL105L-G/R IS-DL105L Grey/Red E2S Vietnam
IS-DL105L-R/A IS-DL105L Red/Amber E2S Vietnam
IS-DL105L-R/B IS-DL105L Red/Blue E2S Vietnam
IS-DL105L-R/R IS-DL105L Red/Red E2S Vietnam
IS-CP4A-BG-ST-[F][L][X] IS-CP4A-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-BG-[T][F][L][X][E][S] IS-CP4B-BG Break Glass MCP E2S Vietnam
IS-CP4A-PB-ST-[L][X] IS-CP4A-PB Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-PB-[T][L][X][E][S] IS-CP4B-PB Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4A-PT-ST-[L][X] IS-CP4A-PT Tool Reset MCP E2S Vietnam
IS-CP4B-PT-[T][L][X][E][S] IS-CP4B-PT Push Button MCP E2S Vietnam
IS-CP4VAR1-[T]=ST Standard Terminal (6 x 2.5mm) E2S Vietnam
IS-CP4VAR2-[F]=LF Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
IS-CP4VAR2-[F]=NF No Stainless Steel Lift flap (BG version only) E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=DL Metalised Polyester Duty Label E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=NL No Duty Label Reqd. E2S Vietnam
IS-CP4VAR3-[L]=SL St/St Duty Label E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=BL Enclosure colour: Blue E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=GN Enclosure colour: Green E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=RD Enclosure colour: Red E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=YB Enclosure colour: Yellow/Black E2S Vietnam
IS-CP4VAR4-[X]=YW Enclosure colour: Yellow E2S Vietnam
IS-CP4VAR5-[E]=EXXXR Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm E2S Vietnam